SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
lut 11

Przetarg na świadczenie zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii przy jednoczesnym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Pracowni Ultrasonografii oraz świadczeń w Poradni Urologicznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do wyznaczenia takiej liczby lekarzy, którzy zabezpieczą całodobową, pełną opiekę lekarską. W postępowaniu mogą brać udział podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).
Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO).
Dokumenty do odebrania w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon „G”, pok. nr 14) w godz. 800 – 1500 po wcześniejszym udokumentowaniu wniesionej wpłaty w wysokości 40 zł– na wskazany rachunek Szpitala: ING BSK O/Częstochowa
43 1050 1142 1000 0022 4208 5369 lub w Kasie Szpitala.

Oferentom udostępnia się:
1)     szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert,
2)     formularz oferty,
3)     projekt umowy.
Czas realizacji zamówienia: od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.
Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. przedmiotu konkursu należy kierować na wskazany powyżej adres Udzielającego zamówienie tylko pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną (zp@zsm.czest.pl) lub faksem na numer 034 370 21 35 z dopiskiem „konkurs na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych – Urologia”.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon „G” pok. nr 17) do dnia 26.02.2010 r. do godz. 1100 i podpisać „Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych -Urologia. Nie otwierać przed dniem 26.02.2010 r. przed godz. 1130.”

Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej15 (Paw. „G” pokój nr 14) w dniu 26.02.2010 r. o godz.1130
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania całości lub części konkursu na każdym etapie postępowania oraz przesunięcia terminu składania ofert.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu Oferent może złożyć do Dyrektora umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor rozstrzyga złożony protest nie dłużej niż w terminie 3 dni.
Odrzucenie protestu nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu sądowym

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Naczelny
Małgorzata Witkowska