34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Rozbudowa SOR

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
(SPZOZ MSZ), NIP 9491763544, REGON 151586247

Opis projektu: Projekt jest realizowany w województwie śląskim w mieście Częstochowa
(powiat grodzki: Częstochowa).

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego pawilonu B w kierunku północnym oraz południowym
w poziomie parteru. Celem rozbudowy jest dostosowanie funkcji zlokalizowanego w parterze pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zapewniającej prawidłowy podział na obszary:

– segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
– resuscytacyjno – zabiegowe,
– wstępnej intensywnej terapii,
– terapii natychmiastowej,
– obserwacji,
– konsultacyjne,
– laboratoryjne–diagnostyczne,
– stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (jeżeli zostaną przewidziane w strukturze szpitala),
– zaplecza administracyjno – gospodarczo-socjalnego.

Z odpowiednimi dla w/w obszarów warunkami funkcjonowania na poziomie parteru, z zapewnieniem bezkolizyjnej zewnętrznej obsługi. Piwnice przeznaczone będą na pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz szatnie personelu.
Projektowana funkcja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zapewni odpowiednie połączenie z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (wyposażonym m.in. w tomograf komputerowy), innymi oddziałami szpitala w tym Oddziałem Intensywnej Terapii, blokiem operacyjnym oraz gabinetami diagnostycznymi i laboratorium.
Z uwagi na wymuszoną organizację funkcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zachodzi konieczność likwidacji istniejącej Pracowni Endoskopowej. W projekcie założono nową lokalizację Pracowni w dobudowanej funkcji od strony południowej.
Rozwiązanie zagospodarowania terenu wokół obiektów objętych opracowaniem, uwzględnia warunki bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej i transportowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz warunki odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Projekt przewiduje energooszczędne rozwiązania techniczne / technologiczne, w tym zmiany:

– w zakresie osłony zewnętrznej budynku,
– w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii,
– w zakresie oświetlenia wbudowanego,
– ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku,
– ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej.

Odległość placówki do najbliższego lądowiska dla helikopterów wynosi 7 km, przy czym jest to bezpieczne miejsce lądowania, które nie posiada certyfikatu lądowiska sanitarnego i nie może być wykorzystywane w porze nocnej. Podmiot leczniczy oświadcza, że plany zabudowy i zagospodarowania terenu wskazują na brak możliwości technicznych budowy lądowiska/lotniska spełniającego wymagania określonego w rozporządzeniu.
Za realizację i nadzór projektu w fazie inwestycyjnej odpowiedzialny będzie dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz zespół ds. zarządzania projektem składający się z pracowników Szpitala Miejskiego oraz pracowników Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.
Ponadto nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych czuwać będzie inspektor nadzoru budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
Po zakończeniu i odbiorze wszystkich zadań w ramach projektu za jego eksploatację odpowiedzialny będzie Beneficjent – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, a w jego imieniu Dyrektor.
Beneficjent posiada pełną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu w całym okresie jego trwałości.
Inwestycja realizowana jest na działce oznaczonej nr ewid. 5/15 położonej przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie 15. Pozostałe działki oznaczone nr ewid. 5/11; 5/14; 3/24; 3/36; 3/40 obr. 111, nie dotyczą zakresu inwestycji, jednak są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.
Projekt wpisuje się w Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy. Umiejscowiony jest w obszarze rewitalizacji w strefie RM-1 Śródmieście i stanowi jeden z elementów spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji tego obszaru.
Wprost wpisuje się w grupę działań G. Profilaktyka i promocja zdrowia, zwalczanie chorób. W tej grupie działań przewidywane są remonty i modernizacje obiektów służby zdrowia oraz ich bezpośredniego otoczenia, jak również rozbudowa obiektów opieki zdrowotnej w celu poszerzenia oferty usług świadczonych w placówkach. Stanowi kontynuację rozbudowy i modernizacji obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Ponadto wpisuje się w realizację celów społecznych i przestrzennych z grupy działań I. Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej. Porządkowanie zabudowy zdegradowanych obszarów miejskich obejmuje m.in. następujące działania: wymiana i przebudowa zdekapitalizowanej zabudowy nieposiadającej wartości historycznej, remonty i modernizacje budynków użyteczności publicznej.


Całkowita wartość projektu: 
6 000 000,00zł

Kwota dofinansowania:

3 400 000,00 zł

Okres realizacji: od I kwartał 2016 roku do III kwartału 2018 roku

 

Rozbudowa SOR-u