SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
Paź 28

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ul.  Mirowska   15  ogłasza  przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dla SP Z.O.Z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ul. Mirowska 15


(Kod CPV- 66.13.00.00-3)

Oferty należy składać w siedzibie  Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
ul.  Mirowska  15   pawilon  „G” (sekretariat)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w  siedzibie
zamawiającego  pawilon „G” (Sekcja Zamówień Publicznych )

Upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest:

1.      Piotr Kaczmarczyk  tel. (034)   370 21 03
2.      Irena Małczak         tel. (034)   370 21 10, 370 27 85

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2005 r. godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2005 r. godz. 1030
w siedzibie zamawiającego pawilon „G”

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert
Termin realizacji  – Rozpoczęcie 3 dni od daty podpisania umowy.
Wysokość wadium – 32.000,00  zł.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :

1.  spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.  spełniają wymogi określone w art. 22 z dnia 29 stycznia 2004r prawa zamówień publicznych, oraz nie podlegają wykluczeniu na zasadzie art. 24 tejże ustawy.