Wyjaśnienie na świadczenie usług załadunku transportu

Wyjaśnienia Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru, załadunku, transportu  i utylizacji odpadów medycznych z obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15
W zawiązku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia dotyczący treści siwz:
Pytanie Nr 1
Prosimy o podanie miejsca i godziny otwarcia ofert przetargowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią zawartą w „Ogłoszeniu o przetargu” termin otwarcia ofert przetargowych został wyznaczony na dzień 18.05.2010 r. na godzinę 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji zamówień publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Paw. G pok. nr 14)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP uzupełnia treść specyfikacji
w zakresie wymagań art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP i w Rozdziale XIV SIWZ dodaje zapis o treści: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2010 r. o godzinie 10.30
w siedzibie Zamawiającego w Sekcji zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Pawilon G pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji Przetargowej.”

Pytanie nr 2
Prosimy o zmianę pojemności pojemników (i ilości) wymaganych pojemników na odpady medyczne z 0,7 l. na 1,00 l. Firmy, z którymi współpracujemy i od których kupujemy pojemniki jednorazowe nie posiadają w swojej ofercie pojemników 0,7 l.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści również pojemniki o pojemności 1,0 l w zamiana za pojemniki
o pojemności 0,7 l. Ilość pojemników nie ulega zmianie.

ZATWIERDZIŁ
z up. Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Piotr Kaczmarczyk