34 370 22 22
sekretariat@zsm.czest.pl
e-rejestracja
Search

Zgłaszanie niepożądanego działania leku

Informujemy, że pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich, do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Oznacza to, że za działanie niepożądane możemy uważać każdą nieprzyjemną, niepokojącą czy wręcz szkodliwą reakcję, która pojawia się w trakcie, czy na skutek stosowania jednego lub wielu leków. Niekiedy reakcja taka może wystąpić nawet po zakończeniu leczenia.

Pojęcie to obejmuje więc wiele sytuacji występowania:

 1. gdy stosuje się lek zgodnie ze wskazaniami i w zalecanej dawce,
 2. gdy stosuje się lek we wskazaniach innych od tych, które zawarte są w ulotce, czyli informacji dla pacjenta,
 3. gdy nadużywa się leku,
 4. gdy stosuje się lek w celach pozamedycznych,
 5. gdy przedawkuje się lek – świadomie lub nieświadomie,
 6. w wyniku popełnienia błędu w stosowaniu leku.

Zgłoszeniu podlegają zatem wszystkie przypadki, gdy lek podany prawidłowo lub nie przyniesie pacjentowi szkodę. Pod pojęciem szkody należy rozumieć zarówno nieznaczne i przemijające objawy jak np. uczucie suchości w jamie ustnej jak i ciężkie powikłania polekowe, takie np. jak uszkodzenie wątroby, wstrząs anafilaktycznych, zatrzymanie moczu, zaburzenia pracy serca i wiele innych.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

 • Aby dokonać zgłoszenia, możesz wypełnić formularz (dostępny poniżej), wydrukować, podpisać i wysłać na adres Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji PL, WM i PB (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa)
 • Aby zapewnić poufność danych wysyłanych drogą listowną, włóż zgłoszenie do osobnej zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie zamieść w zewnętrznej kopercie z adresem odbiorcy.
 • Możesz także wysłać takie zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309.
 • Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, możesz wysłać formularz poprzez platformę ePUAP. Zapisz wypełniony formularz na swoim komputerze, a następnie załącz plik przy wysyłaniu wiadomości przez ePUAP.
 • formularz możesz wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony formularz na adres ndl@urpl.gov.pl

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO FORMULARZ ZGŁOSZENIA ORAZ INSTRUKCJĘ JEGO WYPEŁNIANIA.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tematem na stronie Serwisu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Nazwa pliku:
Formularz dla pacjenta Pobierz plik
Formularz dla pacjenta Pobierz plik
Instrukcja wypełniania formularzy NDL Pobierz plik