SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000,00 zł

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11.000.000,00 zł na okres spłaty wynoszący 118 miesięcy.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 15.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe – 18.02.2019

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SZPITALA

Bilans 2017r – 26.02.2019
Rachunek zysków i strat – 26.02.2019
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2017 rok – 26.02.2019
Należności wiekowanie – 28.02.2019
Zobowiązania wiekowanie – 28.02.2019
Zobowiązania finansowe Gminy Miasta Częstochowy – stan na 31.12.2018 r. – 05.03.2019
Plan Naprawczy 2018 – 07.03.2019
Raport finansowy +program naprawczy – 07.03.2019
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2018 – 07.03.2019
Plan finansowy na 2019 rok – 07.03.2019

SPRAWOZDANIA RB

2017 Rb-27S korekta 1 – 05.03.2019
2017 Rb-28S – 05.03.2019
2017 Rb-N – 05.03.2019
2017 Rb-NDS – 05.03.2019
2017 Rb-Z – 05.03.2019
2018 Rb-27S – 05.03.2019
2018 Rb-28S – 05.03.2019
2018 Rb-N – 05.03.2019
2018 Rb-NDS – 05.03.2019
2018 Rb-Z – 05.03.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 07.03.2019
Wartość udziałów lub akcji w spółkach – stan na 31.12.2018 – 05.03.2019
Kredyty poręcozne przez Miasto Częstochowa – stan na 31.12.2018 – 05.03.2019
Zobowiązania finansowe Gminy Miasta Częstochowy – stan na 31.12.2018 – 05.03.2019
Sprawozdanie z wykonania planu – 28.02.2019
Informacja o stanie należności i zobowiązań – 28.02.2019

Odpowiedzi na pytania– 15.03.2019

RODO

Informacja o RODO dla zamawiającego – 18.02.2019
Oświadczenie RODO – 18.02.2019

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 18.02.2019
Harmonogram spłaty kredytu – 28.02.2019

WYNIKI

Wyniki – 21.03.2019