SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

Platforma Zakupowa

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://zsm-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zgodnie art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.