SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

w Częstochowie

  
mar 11

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, 42 – 202 Częstochowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyłonienie osoby do kierowania i zarządzania Oddziałem Intensywnej Terapii SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu wraz z warunkami udziału określono w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO).

Dokumenty do odebrania w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon „G”, pok. nr 14) w godz. 800 – 1400 po wcześniejszym udokumentowaniu wniesionej wpłaty w wysokości 40 zł – na wskazany rachunek Szpitala: ING BSK O/Częstochowa
43 1050 1142 1000 0022 4208 5369 lub w Kasie Szpitala.

Oferentom udostępnia się:
1)     szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert,
2)     formularz oferty,
3)     projekt umowy.
Czas realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. przedmiotu konkursu należy kierować na wskazany powyżej adres Udzielającego zamówienie tylko pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną (zp@zsm.czest.pl) lub faksem na numer 034 370 21 35 z dopiskiem „konkurs na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych -anestezjologia”.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (pawilon „G” pok. nr 17) do dnia 22.03.2010 r. do godz. 1130 i podpisać „Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych -Anestezjologia.
Nie otwierać przed dniem 22.03.2010 r. przed godz. 1200.”

Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej15 (Paw. „G” pokój nr 14) w dniu 22.03.2010 r. o godz.1200
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania całości lub części konkursu na każdym etapie postępowania oraz przesunięcia terminu składania ofert.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu Oferent może złożyć do Dyrektora umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor rozstrzyga złożony protest nie dłużej niż w terminie 3 dni.
Odrzucenie protestu nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu sądowym

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Naczelny
Małgorzata Witkowska